دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : وریا   ویسانی

پست الکترونیکی : w.weisany@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آگرواکولوژی

سوابق اجرایی

کارشناس سازمان ملی استاندارد

  عضو هیت تحریره مجله بین الملی The Open Agriculture Journal  

 

 

 

 عضویت در جوامع علمی

عضویت در بنیاد ملی نخبگان

عضویت در باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه زراعت

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زراعت

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

وریا ویسانی

وریا ویسانی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^